عصر خودرو- معاون حمل و نقل ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت با اشاره به اینکه پارسال 240هزار خودروی فرسوده از رده خارج شد، گفت : با توجه به مصوبه جدید امسال حدود 700هزار خودروی فرسوده از رده خارج می شود .

عصر خودرو- معاون حمل و نقل ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت با اشاره به اینکه پارسال 240هزار خودروی فرسوده از رده خارج شد، گفت : با توجه به مصوبه جدید امسال حدود 700هزار خودروی فرسوده از رده خارج می شود .