دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر 15 آزاد راه تهران کرج، ورودی آزادشهر، پیکانشهر، چهار راه آزادشهر، جنب کلینیک تامین اجتماعی، ساختمان سریر، طبقه همکف
صندوق پستی: 3647-19395
تلفن: 7-44782554 (داخلی 123)    نمابر: 44782553