مشخصات فردی

فرم استخدام
نام و نام خانوادگی (اجباری)
ورودی نامعتبر است
شماره شناسنامه (اجباری)
ورودی نامعتبر است
تاریخ تولد (اجباری)
ورودی نامعتبر است
تابعیت (اجباری)
ورودی نامعتبر است
وضعیت تاهل (اجباری)
ورودی نامعتبر است
نوع معافیت
ورودی نامعتبر است
نام پدر (اجباری)
ورودی نامعتبر است
کد ملی (اجباری)
ورودی نامعتبر است
محل تولد (اجباری)
ورودی نامعتبر است
دین (اجباری)
ورودی نامعتبر است
وضعیت نظام وظیفه (اجباری)
ورودی نامعتبر است
   
آخرین مدرک تحصیلی (اجباری)
ورودی نامعتبر است
گرایش تحصیلی
ورودی نامعتبر است
معدل (اجباری)
ورودی نامعتبر است
رشته تحصیلی (اجباری)
ورودی نامعتبر است
دانشگاه محل تحصیل (اجباری)
ورودی نامعتبر است
   
دوره های آموزشی
ورودی نامعتبر است
شرح دوره های آموزشی که داشته اید را درج نمایید.
   
آخرین محل کاری (اجباری)
ورودی نامعتبر است
آخرین حقوق دریافتی (اجباری)
ورودی نامعتبر است
آخرین سمت (اجباری)
ورودی نامعتبر است
   
مهارتهای تخصصی
ورودی نامعتبر است
مهارتهای تخصصی خود را درج نمایید.
   
میزان تسلط به زبان انگلیسی
نوشتن (اجباری)
ورودی نامعتبر است
سایر زبانهای مسلط
ورودی نامعتبر است
خواندن (اجباری)
ورودی نامعتبر است
مکالمه (اجباری)
ورودی نامعتبر است
   
آدرس (اجباری)
ورودی نامعتبر است
تلفن همراه (اجباری)
ورودی نامعتبر است
الصاق عکس پرسنلی
ورودی نامعتبر است
کد امنیتی (اجباری) کد امنیتی

ورودی نامعتبر است

تلفن ثابت (اجباری)
ورودی نامعتبر است
با ذکر کد شهر (مثال: 02144782554)
آدرس الکترونیکی
ورودی نامعتبر است
ارسال رزومه
ورودی نامعتبر است
ثبت اطلاعات