طرح های توسعه محصول برای موتورهای:

بنز سری 400
ولوو گروه FH
هوو
دانگ فنگ
ایویکو