یاتاقانهای غیر خودرویی:

یاتاقان موتورهای دریایی
یاتاقان انوع کمپرسور