اطلاعات شخصی

نظر سنجی
نام و نام خانوادگی (اجباری)

ورودی نامعتبر است
نوع فعالیت (اجباری)

ورودی نامعتبر است
نام فروشگاه / شخص (اجباری)

ورودی نامعتبر است
نام شریک

ورودی نامعتبر است
تعداد شاگرد (اجباری)

ورودی نامعتبر است
تلفن همراه (اجباری)

ورودی نامعتبر است
تلفن ثابت (اجباری)

ورودی نامعتبر است
استان (اجباری)

ورودی نامعتبر است
شهر (اجباری)

ورودی نامعتبر است
شهر/روستا

ورودی نامعتبر است
آدرس

ورودی نامعتبر است

یاتاقانهای مورد استفاده خود را انتخاب کنید (اجباری)

ورودی نامعتبر است

IBBC


دلیل استفاده (اجباری)

ورودی نامعتبر است
توضیحات (اجباری)

ورودی نامعتبر است
نوع خودرو (اجباری)

ورودی نامعتبر است
سایر خودروها (اجباری)

ورودی نامعتبر است
تعداد مصرف IBBC (اجباری)

ورودی نامعتبر است اگر از این محصول استفاده نمی کنید عدد "صفر" را وارد کنید.

کله اسبی


دلیل استفاده (اجباری)

ورودی نامعتبر است
توضیحات (اجباری)

ورودی نامعتبر است
نوع خودرو (اجباری)

ورودی نامعتبر است
سایر خودروها (اجباری)

ورودی نامعتبر است
تعداد مصرف کله اسبی (اجباری)

ورودی نامعتبر است اگر از این محصول استفاده نمی کنید عدد "صفر" را وارد کنید.

KFM


دلیل استفاده (اجباری)

ورودی نامعتبر است
توضیحات (اجباری)

ورودی نامعتبر است
نوع خودرو (اجباری)

ورودی نامعتبر است
سایر خودروها (اجباری)

ورودی نامعتبر است
تعداد مصرف KFM (اجباری)

ورودی نامعتبر است اگر از این محصول استفاده نمی کنید عدد "صفر" را وارد کنید.

Koneks


دلیل استفاده (اجباری)

ورودی نامعتبر است
توضیحات (اجباری)

ورودی نامعتبر است
نوع خودرو (اجباری)

ورودی نامعتبر است
سایر خودروها (اجباری)

ورودی نامعتبر است
تعداد مصرف KONEKS (اجباری)

ورودی نامعتبر است اگر از این محصول استفاده نمی کنید عدد "صفر" را وارد کنید.

NDC


دلیل استفاده (اجباری)

ورودی نامعتبر است
توضیحات (اجباری)

ورودی نامعتبر است
نوع خودرو (اجباری)

ورودی نامعتبر است
سایر خودروها (اجباری)

ورودی نامعتبر است
تعداد مصرف NDC (اجباری)

ورودی نامعتبر است اگر از این محصول استفاده نمی کنید عدد "صفر" را وارد کنید.

ELDORA


دلیل استفاده (اجباری)

ورودی نامعتبر است
توضیحات (اجباری)

ورودی نامعتبر است
نوع خودرو (اجباری)

ورودی نامعتبر است
سایر خودروها (اجباری)

ورودی نامعتبر است
تعداد مصرف ELDORA (اجباری)

ورودی نامعتبر است اگر از این محصول استفاده نمی کنید عدد "صفر" را وارد کنید.

federal


دلیل استفاده (اجباری)

ورودی نامعتبر است
توضیحات (اجباری)

ورودی نامعتبر است
نوع خودرو (اجباری)

ورودی نامعتبر است
سایر خودروها (اجباری)

ورودی نامعتبر است
تعداد مصرف Federal Mogul (اجباری)

ورودی نامعتبر است اگر از این محصول استفاده نمی کنید عدد "صفر" را وارد کنید.

HPC


دلیل استفاده (اجباری)

ورودی نامعتبر است
توضیحات (اجباری)

ورودی نامعتبر است
نوع خودرو (اجباری)

ورودی نامعتبر است
سایر خودروها (اجباری)

ورودی نامعتبر است
تعداد مصرف HPC (اجباری)

ورودی نامعتبر است اگر از این محصول استفاده نمی کنید عدد "صفر" را وارد کنید.

TAIHO


دلیل استفاده (اجباری)

ورودی نامعتبر است
توضیحات (اجباری)

ورودی نامعتبر است
نوع خودرو (اجباری)

ورودی نامعتبر است
سایر خودروها (اجباری)

ورودی نامعتبر است
تعداد مصرف Taiho (اجباری)

ورودی نامعتبر است اگر از این محصول استفاده نمی کنید عدد "صفر" را وارد کنید.

ŞAHİN


دلیل استفاده (اجباری)

ورودی نامعتبر است
توضیحات (اجباری)

ورودی نامعتبر است
نوع خودرو (اجباری)

ورودی نامعتبر است
سایر خودروها (اجباری)

ورودی نامعتبر است
تعداد مصرف ŞAHİN (اجباری)

ورودی نامعتبر است اگر از این محصول استفاده نمی کنید عدد "صفر" را وارد کنید.

Federal Motors


دلیل استفاده (اجباری)

ورودی نامعتبر است
توضیحات (اجباری)

ورودی نامعتبر است
نوع خودرو (اجباری)

ورودی نامعتبر است
سایر خودروها (اجباری)

ورودی نامعتبر است
تعداد مصرف فدرال موتور (اجباری)

ورودی نامعتبر است اگر از این محصول استفاده نمی کنید عدد "صفر" را وارد کنید.

کلبن اشمیتز


دلیل استفاده (اجباری)

ورودی نامعتبر است
توضیحات (اجباری)

ورودی نامعتبر است
نوع خودرو (اجباری)

ورودی نامعتبر است
سایر خودروها (اجباری)

ورودی نامعتبر است
تعداد مصرف کلبن اشمیتز (اجباری)

ورودی نامعتبر است اگر از این محصول استفاده نمی کنید عدد "صفر" را وارد کنید.

سایر


نام برند (اجباری)

ورودی نامعتبر است
دلیل استفاده (اجباری)

ورودی نامعتبر است
توضیحات (اجباری)

ورودی نامعتبر است
نوع خودرو (اجباری)

ورودی نامعتبر است
سایر خودروها (اجباری)

ورودی نامعتبر است
تعداد مصرف (اجباری)

ورودی نامعتبر است اگر از این محصول استفاده نمی کنید عدد "صفر" را وارد کنید.

آیا با محصولات شرکت یاتاقان بوش ایران (IBBC) آشنایی دارید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه آن را مشخص فرمایید.

ورودی نامعتبر است
توضیحات

ورودی نامعتبر است
لطفاً نحوه تامین قطعات مورد نیاز خود را بیان کنید (اجباری)

ورودی نامعتبر است
نام نماینده (اجباری)

ورودی نامعتبر است
آدرس نماینده

ورودی نامعتبر است
نام فروشگاه (اجباری)

ورودی نامعتبر است
آدرس فروشگاه

ورودی نامعتبر است
نام چند تراشکار را نام ببرید

ورودی نامعتبر است
لطفاً پیشنهاد و انتقاد خود را بیان کنید

ورودی نامعتبر است