آزمایشگاه متالوژی:

  • متالوگرافی نمونه های آهنی و غیر آهنی همراه با عکس
  • سختی سنجی میکرو
  • سختی سنجی معمولی
  • اندازه گیری ضخامت لایه های میکرونی با روشهای مخرب و غیر مخرب
  • اندازه گیری صافی سطح
  • تعیین میزان چسبندگی و پوشش

  

آزمایشگاه شیمی:

  • اندازه گیری عناصر فلزی با دستگاه جذب اتمی
  • اندازه گیری آنیونها با دستگاه فتومتر
  • شیمی تر
azmayeshgah