آزمایشگاه کالیبراسیون:

  • کالیبراسیون ابزارهای سوزنی و سه فکه
  • کالیبراسیون عمق سنج دیجیتالی
  • کالیبراسیون ساعتهای اندازه گیری دقیق، معمولی و شیطانکی
  • کالیبراسیون وسایل اندازه گیری داخلی و خارجی